{{$mall_greeting}}

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
비밀번호 확인 닫기
   New > 티타임 스푼,포크

 
상품명: 티타임 스푼,포크
가  격 :
재  질 : 스텐
원산지 : 일본
수  량 : EA
옵션 :
상품 상세 설명
 

티타임 스텐스푼,포크입니다.
예쁜 티타임 문양이 새겨져있어요
일반 티스푼,포크싸이즈랍니다.

길이: 스푼 12.6  포크 13.2

개당가격입니다.